Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Βελτιστοποίηση της επιβάρυνσης της επιχείρησης από κάθε είδους φόρους. Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων. Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα µε τον τομέα και το αντικείμενο δραστηριοποίησης κάθε επιχείρησης. Προγραμματισμένες συναντήσεις με τα μέλη και τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης της επιχείρησης για φορολογικά θέματα και σχεδιασμό φορολογικής πολιτικής. Μηνιαία ενημέρωση της λειτουργίας της επιχείρησης σας μέσα από τα φύλλα ποιοτικού ελέγχου που ετοιμάζουμε υπεύθυνα για όσες διαδικασίες μας αναθέσετε. Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων. Ενημέρωση για δαπάνες που εκπίπτουν από την φορολογία εισοδήματος. Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ..

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της εταιρείας σας. Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων. Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας. Δημιουργία και υποβολή αρχείου για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ, ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων. Απογραφή στο ΕΦΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ. Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης. Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ. Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας. Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε εργατική διαφορά..

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης Έναρξη ατομικής επιχείρησης Σύσταση ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία) Σύσταση ΟΕ-ΕΕ (Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας) Ίδρυση μη κερδοσκοπικού συλλόγου και σωματείου Σύνταξη καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ, Πρωτοδικείο και ΔΥΟ Μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές (κλείσιμο) επιχειρήσεων, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ), Ομόρρυθμης εταιρίας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης εταιρίας (ΕΕ), εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ατομικής επιχείρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Υποβολή δήλωσης καλλιέργειας

Εγγραφή στο Μητρώο αγροτών

Εξισωτική αποζημίωση

Διοικητικές πράξεις

Διορθώσεις σφαλμάτων

Σύνταξη ενοικιαστήριων

Ορθοφωτοχάρτες Αγρών

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Λογιστικές Υπηρεσίες

Μέτρα στήριξης

Σύσταση και παρακολούθηση Ομάδων Αγροτών

Προγράμματα αγροτών

*Σε συνεργασία με την ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ